Regulamin wynajmu pojazdów

Obowiązuje od 01.01.2019

1. W przypadku przedłużania wynajmu bez powiadomienia Wynajmującego pobierana jest podwójna stawka za każdą dobę wynajmu samochodu.
2. Po zakończeniu trwania Umowy Najemca jest zobowiązany zwrócić samochód z właściwym stanem paliwa, czysty i wysprzątany wewnątrz lub w stanie jakim został wydany przez Wynajmującego. W przeciwnym przypadku Wynajmujący ma prawo naliczyć następujące opłaty:
a) samochód brudny – od 20,00 PLN
b) samochód nie posprzątany – od 20,00 PLN
c) samochód niedotankowany – koszt brakującego do właściwego stanu paliwa.
3.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozliczenia wszelkich wynikających z niniejszej Umowy nieuregulowanych należności z kwoty kaucji wpłaconej przez Najemcę lub żądania zapłaty faktury wystawionej na podstawie danych z umowy, na głównego kierującego z terminem płatności do 3 dni.
4. Najemca ponosi odpowiedzialność za usterki spowodowane nieprawidłową eksploatacją pojazdu wymienionego w protokole najmu pojazdu. W przypadku stwierdzenia innych usterek Najemca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt, który zostanie zwrócony po przedstawieniu rachunku i weryfikacji naprawy. W przypadku usterki spowodowanej w wypadku z winy Najemcy może on zostać obciążony kosztem przestoju samochodu za cały okres naprawy w wysokości dziennej stawki netto za każdy dzień.
5.W przypadku kolizji, wypadku, kradzieży wymagana jest bezwzględnie notatka lub protokół z Policji. W razie braku protokołu lub notatki pełny koszt naprawy oraz inne koszty nie pokryte ponosi Najemca. Jeśli uszkodzenie lub kradzież pojazdu nastąpi z winy Najemcy ponosi on koszty nie pokryte przez ubezpieczenie.
6. W przypadku nie wynikającej z winy Najemcy awarii wynajętego pojazdu uniemożliwiającej dalszą jego eksploatację Wynajmujący zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego w ciągu max. 48 godz. od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Najemcę (na terytorium Polski). W przypadku eksploatowania pojazdu poza granicami Polski Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za ewentualne usterki mechaniczne pojazdu i uszkodzenia nie wchodzące w zakres działania ubezpieczenia OC i AC (także nie podstawia pojazdu zastępczego), a Najemca zobowiązuje się do naprawy samochodu we własnym zakresie lub holowania co najmniej do granicy Polski.
7. Najemca oświadcza, że: W razie kolizji lub wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających ponosi pełną odpowiedzialność finansową oraz prawną za powstałe szkody.
8. Najemca nie będzie podnajmował pojazdu osobom trzecim, jeżeli nie zgłosił takiej osoby w umowie najmu, oraz nie będzie opuszczał terytorium RP bez zgody Wynajmującego. Są mu znane ogólne warunki ubezpieczeń OC, AC i będzie się do nich stosował. Jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK i dokumenty przedstawione Wynajmującemu są prawdziwe a adres zamieszkania aktualny wg danych przedstawionych w dokumentach.
9. Najemca opuszczając samochód ma obowiązek zabrać ze sobą kluczyki oraz dokumenty przedmiotowego samochodu.
10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za uzyskane mandaty karne, oraz inne opłaty nie uiszczone a otrzymane w związku z użytkowaniem samochodu wymienionego w umowie najmu.
11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy usługi lub zerwania umowy bez uprzedzenia oraz podania przyczyn w trybie natychmiastowym.
12. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych aktów normatywnych związanych ze sprawą.